fbpx
Menu Zamknij

Regulamin programu partnerskiego AsystentkaLevelMaster.pl

PREAMBUŁA

Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Programu Afiliacyjnego, którego celem jest promowanie i reklamowanie produktów oraz usług AsystentkaLevelMaster.pl.

Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Partner może przystąpić do Programu Afiliacyjnego i udostępnić AsystentkaLevelMaster.pl powierzchnię na swojej Stronie Internetowej w celu umieszczenia na niej Linku Polecającego i Materiałów Reklamowych. W zamian za to AsystentkaLevelMaster.pl będzie wypłacać Partnerowi Wynagrodzenie na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§1

Definicje

AsystentkaLevelMaster.pl – Mamao sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 40/2a, 40-008 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowic-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000708012, NIP: 6762541200, REGON: 36895304800000.

Program Afiliacyjny – program partnerski prowadzony przez AsystentkaLevelMaster.pl określający uregulowane w niniejszym Regulaminie zasady współpracy AsystentkaLevelMaster.pl i Partnera.

Partner – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która posiada stronę internetową, przystąpiła do Programu Afiliacyjnego i spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie, niezbędne do uzyskania statusu Partnera.

Strony – AsystentkaLevelMaster.pl i Partner.

Panel Partnera – narzędzie internetowe, dzięki któremu Partner może zarządzać swoim profilem stworzonym na potrzeby Programu Afiliacyjnego, weryfikować wysokość zarobionych prowizji oraz sprawdzać statystyki odwiedzin i zakupów wygenerowanych przez jego link. Panel Partnera jest dostępny pod adresem internetowym: https://asystentkalevelmaster.pl/panel-partnera/

Strona Internetowa (www) – strona internetowa należąca do Partnera, na którą został lub zostanie wklejony Link Partnera oraz Materiały Reklamowe. W razie wątpliwości przyjmuje się, że stroną www Partnera nie jest strona, do której posiada tytuł prawny inna osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Link Polecający – unikalny link wygenerowany na rzecz Partnera i przypisany do indywidualnego Panelu Partnera. Link Partnera służy Partnerowi do polecania produktów i usług AsystentkaLevelMaster.pl.

Materiały reklamowe – grafiki, bannery i inne materiały reklamowe udostępnione przez AsystentkaLevelMaster.pl Partnerowi w celu promowania i polecania produktów oraz usług AsystentkaLevelMaster.pl.

Aplikacja – wniosek o przystąpienie do Programu Afiliacyjnego złożony przez Partnera poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://asystentkalevelmaster.pl/panel-partnera/ i przyciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy AsystentkaLevelMaster.pl a Partnerem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Klient – osoba odwiedzająca stronę AsystentkaLevelMaster.pl, korzystająca z usług AsystentkaLevelMaster.pl lub robiąca zakupy w Sklepie.

Sklep – sklep AsystentkaLevelMaster.pl znajdujący się pod adresem: www.asystentkalevelmaster.pl/sklep.

Konwersja – zakup produktu w Sklepie dokonany przez Klienta przypisanego do konkretnego Partnera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Prowizja – kwota naliczana na rzecz Partnera za pojedyncza Konwersję zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Wynagrodzenie – suma prowizji należnych Partnerowi naliczonych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§2

Warunki Uczestnictwa

1. Zamieszone na stronie https://asystentkalevelmaster.pl/panel-partnera/ informacje o możliwości przystąpienia do Programu Afiliacyjnego stanowią zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Przedmiotem Umowy jest udostępnienie przez Partnera swojej Strony Internetowej w celu opublikowania na niej Linka Afiliacyjnego i Materiałów Reklamowych udostępnionych przez AsystentkaLevelMaster.pl.

3. W celu złożenia oferty Partner powinien:

4. Przyjmuje się, że oferta zostaje złożona w momencie kliknięcia przez Partnera w przycisk „Zarejestruj się”.

5. Aplikacja do Programu Afiliacyjnego jest każdorazowo weryfikowana przez AsystentkaLevelMaster.pl. AsystentkaLevelMaster.pl może odmówić potencjalnemu Partnerowi prawa uczestniczenia w Programie Afiliacyjnym z dowolnych przyczyn.

6. Przystąpienie do Programu Afiliacyjnego i zawarcie Umowy następuje z momentem zaakceptowania Aplikacji przez AsystentkaLevelMaster.pl.

7. Na skutek zawarcia Umowy Partner nie staje się przedstawicielem ani podwykonawcą AsystentkaLevelMaster.pl.

8. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za swoje działania lub zaniechania związane z uczestniczeniem w Programie Afiliacyjnym.

§3

Strona internetowa Partnera

1. Partner podaje link do Strony Internetowej, na której będzie publikować Linki Polecające i Materiały Reklamowe AsystentkaLevelMaster.pl w formularzu rejestracyjnym.

2. Partner musi posiadać tytuł prawny do strony internetowej przez cały czas uczestniczenia w Programie Afiliacyjnym.

3. Partner zobowiązuje się do utrzymywania kompletnej Strony Internetowej o określonej, wybranej przez siebie tematyce, która nie narusza postanowień niniejszego Regulaminu, prawa polskiego oraz norm obyczajowych i moralnych.

4. Partner nie może:

  a) podejmować działań, które mogą źle wpłynąć na renomę lub dobre imię AsystentkaLevelMaster.pl;

  b) umieszczać Linku Polecającego oraz Materiałów Reklamowych na stronie innej niż ta określona w Panelu Partnera. W szczególności Partner nie może wysyłać Linku Polecającego ani Materiałów Reklamowych innym osobom w treściach wiadomości e-mail, publikować ich w postach na forach dyskusyjnych, księgach gości, komentarzach na portalach internetowych oraz w wiadomościach typu ‘Instant Messaning’;

  c) uzależniać dostępu do swoich usług lub produktów od dokonania Konwersji;

  d) spamować (rozsyłać masowo wiadomości zawierających Link Polecający lub Materiały Reklamowe);

  e) korzystać z plików, skryptów lub programów mających na celu generowanie sztucznej Konwersji;

  f) podejmować działań mających na celu sztuczne zawyżenie kwoty Wynagrodzenia.

5. Partner zobowiązany jest do niezamieszczania na swojej Stronie Internetowej:

  a) treści niezgodnych z prawem lub obraźliwych,

  b) treści naruszających dobra osobiste, w tym dobre imię, osoby lub osób trzecich,

  c) materiałów nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między narodami lub religiami,

  d) wirusów, koni trojańskich lub innych danych zawierających szkodliwe oprogramowanie, a także linków do nich,

  e) utworów naruszających prawa autorskie,

  f) materiałów pornograficznych,

  g) materiałów naruszających zasady uczciwej konkurencji lub prawo znaków towarowych,

  h) linków do materiałów i treści określonych w pkt. a-g.

6. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść swojej Strony Internetowej.

§4

Obowiązki Stron

1. AsystentkaLevelMaster.pl udostępnia Partnerowi Panel Partnera, w którym Partner może zweryfikować wysokość swoich Prowizji, statystyki odwiedzin, ilość Konwersji oraz sprawdzić i edytować swoje dane.

2. W przypadku spełniania warunków określonych w niniejszym Regulaminie  wypłaci Partnerowi Wynagrodzenie w ustalonej wysokości.

3. Partner opublikuje na swojej Stronie Internetowej Link Polecający i Materiały Reklamowe w sposób i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§5

Wynagrodzenie

1. Kliknięcie przez Klienta w Link Polecający sprawi, że Klient zostanie przekierowany do strony internetowej AsystentkaLevelMaster.pl, zaś na komputerze Klienta zostanie zapisy plik cookie przypisujący go do konkretnego Partnera.

2. Przypisanie do konkretnego Partnera będzie trwało do momentu:

 • wygaśnięcia pliku cookie (30 dni) lub
 • usunięcia pliku cookie z komputera przez Klienta lub
 • modyfikacji pliku cookie przez Klienta lub
 • kliknięcia przez Klienta w Link Polecający innego Partnera.

3. W przypadku, jeśli Klient klikający w Link Polecający, ma wyłączoną obsługę plików cookies z poziomu przeglądarki, nie zostanie on przypisany do żadnego Partnera.

4. Partnerowi naliczana jest prowizja w przypadku, jeśli przypisany do niego Klient dokona zakupów w Sklepie.

5. Prowizja wynosi 10% ceny brutto produktu zakupionego przez Klienta.

6. Prowizja jest naliczana i odnotowywana w Panelu Partnera w momencie sfinalizowania transakcji przez Klienta i zawarcia z nim przez AsystentkaLevelMaster.pl umowy sprzedaży.

§6

Wypłata wynagrodzenia

1. Partner może dokonać wypłaty środków zgromadzonych w Panelu Partnera po osiągnięciu minimalnej kwoty wypłaty w wysokości 50 złotych (słownie pięćdziesiąt złotych).

2. Wypłata środków będzie możliwa po wysłaniu e-maila adres kontakt@asystentkalevelmaster.pl wraz z numerem konta bankowego i z prośbą o wypłatę wynagrodzenia.

3. W celu wypłaty wynagrodzenia AsystentkaLevelMaster.pl prześle Partnerowi wzór rachunku lub faktury do wypełnienia i zażąda od Partnera danych do wypłaty to jest:

 • imienia i nazwiska lub nazwy firmy
 • adresu lub siedziby firmy
 • numer NIP (a w przypadku osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej – numeru PESEL wraz z numerem dokumentu tożsamości)
 • REGON-u lub KRS-u
 • numeru rachunku bankowego.

4. Przy pierwszej wypłacie środków z Panelu Partnera, Partner będący przedsiębiorcą jest zobowiązany przedstawić AsystentkaLevelMaster.pl:

 • kopię odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS,
 • kopię zaświadczenia potwierdzającego, że Partner jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w przypadku podatników VAT czynnych lub,
 • oświadczenia, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym – w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT,
 • dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej-  w przypadku Partnerów posiadających siedzibę poza Polską.

5. Przy pierwszej wypłacie środków z Panelu Partnera, Partner niebędący przedsiębiorcą jest zobowiązany przedstawić AsystentkaLevelMaster.pl:

 • oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – przypadku Partnerów, których miejscem siedziby lub zamieszkania jest Polska;
 • nie jest przedsiębiorcą zgodnie z przepisami prawa miejsca zamieszkania lub siedziby Partnera – w przypadku Partnerów, których miejscem siedziby lub zamieszkania nie jest Polska;
 • potwierdzenie zarejestrowania Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług (zgłoszenia jako podatnika podatku od wartości dodanej w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania Partnera innym niż Polska) – w przypadku podatników VAT czynnych;
 • oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym – w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT.

6. Dokumenty wymienione w pkt. 5 mogą być przekazane AsystentkaLevelMaster.pl w formie elektronicznej.

7. W przypadku zmiany danych, określonych w pkt. 3, 4, 5 Partner niezwłocznie poinformuje o tym AsystentkaLevelMaster.pl i przedłoży dokumenty potwierdzające zaistniałe zmiany.

8. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od przesłania AsystentkaLevelMaster.pl prawidłowo wystawionej faktury/rachunku wraz z dokumentami i informacjami określonymi w pkt. 3,4, 5, 6.

9. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Partnera.

10. Partnerzy są obowiązani do dokonywania rozliczeń z tytułu obowiązków podatkowych związanych z osiąganiem przychodów z niniejszej umowy we własnym zakresie i na własny rachunek.

§7

Odpowiedzialność AsystentkaLevelMaster.pl i Partnera

1. AsystentkaLevelMaster.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 • nienaliczenie Konwersji wskutek wyłączenia przez Klienta obsługi plików cookies;
 • nienaliczenie Konwersji wskutek usunięcia/zmodyfikowania przez Klienta pliku cookie przypisującego go do danego Partnera;
 • nieprawidłowości związane z naliczeniem Konwersji leżące wyłącznie po stronie Partnera;
 • korzyści utracone przez Partnera w związku z uczestnictwem w Programie Afiliacyjnym;

2. Partner ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez AsystentkaLevelMaster.pl lub osoby trzecie wskutek wykonywania przez Partnera usług objętych Umową w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem. W szczególności Asystentka Level Master może obciążyć Partnera kosztami ewentualnych postępowań sądowych, odszkodowań lub kar, które będą następstwem niezgodnego z prawem lub Regulaminem postępowania Partnera.

3. Wszelkie wątpliwości co do rozliczeń lub sposobu działania Programu Afiliacyjnego Partner może zgłaszać na adres: kontakt@asystentkalevelmaster.pl

§8

Prawa autorskie

1. AsystentkaLevelMaster.pl udziela Partnerowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Materiałów Reklamowych na następujących polach eksploatacji:

  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania egzemplarzy utworu techniką cyfrową;

  b) w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób niż ten określony w pkt a – publicznego odtworzenia i publicznego udostępnienie Materiałów Reklamowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Partner zobowiązuje się do korzystania z Materiałów Reklamowych jedynie w celu promowania usług i produktów AsystentkaLevelMaster.pl.

3. Licencja wygasa po upływie 3 lat od udostępnienia Materiałów Reklamowych Partnerowi lub niezwłocznie po rozwiązaniu niniejszej Umowy – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

4. Udzielenie licencji na wszystkich polach eksploatacji określonych w pkt 1 jest nieodpłatne.

5. Partner usunie ze swojej strony Link Polecający oraz Materiały Reklamowe niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.

§9

Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. W przypadku naruszenia przez Partnera postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie treści strony internetowej i sposobu pozyskiwania Klientów, AsystentkaLevelMaster.pl może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

3. Wypowiedzenie Umowy następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres drugiej Strony.

4. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Partner zachowuje prawo do wynagrodzenia zgromadzonego w Panelu Partnera. Wypłata Wynagrodzenia następuje na zasadach określonych w §5. W przypadku jeśli kwota zgromadzonych Prowizji jest niższa niż 50 złotych (słownie: 50 złotych) zostanie ona zaliczona przez AsystentkaLevelMaster.pl na poczet kosztów obsługi i zamknięcia Panelu Partnera i nie zostanie wypłacona.

5. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Partner może od niej odstąpić bez podania przyczyn.

§10

Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.

2. Prawem właściwym dla stosunków pozaumownych, w tym roszczeń odszkodowawczych, wynikłych na podstawie lub w związku z niniejszą Umową jest prawo polskie.

3. Strony zobowiązują się rozwiązywać wszystkie spory wynikłe na bazie niniejszej Umowy w sposób polubowny. W przypadku braku porozumienia spor   y będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby AsystentkaLevelMaster.pl.

4. AsystentkaLevelMaster.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.

5. W przypadku zmiany treści Regulaminu AsystentkaLevelMaster.pl poinformuje niezwłocznie Partnera o zmianie e-mailem wysłanym na adres wskazany w Panelu Partnera.

6. W przypadku jeśli Partner nie zrezygnuje z udziału w Programie Afiliacyjnym w terminie 14 dni od opublikowania zmian Regulaminu, uznaje się, że Regulamin został przez niego zaakceptowany.

7. AsystentkaLevelMaster.pl zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zakończenia działania Programu Afiliacyjnego w dowolnym czasie. W takim przypadku AsystentkaLevelMaster.pl rozliczy się z Partnerem na warunkach określonych w §7 pkt. 3

8. Partner jest zobowiązany do kontrolowana na bieżąco zmian wprowadzanych do niniejszego Regulaminu.

Data ostatniej aktualizacji: 28.06.2020