fbpx
Menu Zamknij

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu wymagane jest spełnienie poniższych warunków: dostęp do Internetu, zainstalowany system operacyjny, zainstalowana przeglądarka internetowa oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.

W celu korzystania z produktów elektronicznych sprzedawanych za pomocą sklepu, konieczne jest posiadanie: dostępu do Internetu, zainstalowanego systemu operacyjnego, aktywnego adresu e-mail, zainstalowanej przeglądarki internetowej oraz przeglądarki plików .pdf (aktualne przeglądarki internetowe obsługują możliwość otwierania takich plików).

W razie jakichkolwiek pytań czy problemów zachęcam w pierwszej kolejności do kontaktu pod adresem kontakt@asystentkalevelmaster.pl.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Operatorem i administratorem sklepu internetowego prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej asystentkalevelmaster.pl jest Mamao Sp. z o.o., ul. Warszawska 40/2a, 40-008 Katowice,  REGON: 368953048, NIP 6762541200, KRS: 0000708012, dalej zwana „Sprzedawcą”. Pozostałe dane kontaktowe Sprzedawcy: e-mail: kontakt@asystentkalevelmaster.pl, tel.: 794 451 558.

1.2. Sprzedawca jest stroną zawieranych umów sprzedaży, a także administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupujących za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.3. Warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym reguluje niniejszy Regulamin.

1.4. Zapisy niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczenia, ani wyłączenia praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości co do zapisów Regulaminu będą interpretowane na korzyść konsumenta, a w przypadku gdyby postanowienia Regulaminu okazały się niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, uznaje się te postanowienia z mocy prawa za nieważne.

2. Ceny towarów

2.1. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych.

2.2. Ceny towarów nie zawierają opłat za inne usługi towarzyszące sprzedaży. W każdym wypadku o koszcie dodatkowych usług Kupujący informowany jest w chwili składania na nie zamówienia oraz na ekranie podsumowania zamówienia.

3. Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej sklepu informacje handlowe, w tym ceny oraz opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

3.2. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.

3.3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca składa ww. oświadczenie nie później niż w terminie 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Po bezskutecznym upływie 5 dni roboczych oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.

3.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu zamówienia.

3.5. Złożenie zamówienia wymaga rejestracji konta Kupującego w sklepie internetowym. Dane osobowe podane przez Kupującego w trakcie rejestracji konta są wykorzystywane jedynie w celu realizacji umowy, chyba że Kupujący wyrazi w sposób wyraźny zgodę na wykorzystanie ich w innych celach (np. marketingowych, reklamowych, informacyjnych).

3.6. Brak dokonania wpłaty ceny przez Kupującego w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia uznaje się za wycofanie oferty zakupu.

4. Prawo do odstąpienia od umowy

4.1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Kupujący w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu Kupujący traci  prawo do odstąpienia od umowy.

4.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), tj. m.in. w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący powinien przesłać na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@asystentkalevelmaster.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. w formie formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

4.4. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, Kupujący ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.

4.5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.6. Wpłacone przez Kupującego środki podlegają zwrotowi przelewem na konto, z którego dokonywana była płatność, chyba że Kupujący – np. w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy – zażąda zwrotu ceny na inne konto lub w inny sposób aniżeli przelewem.

4.7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Kupujących nie będących konsumentami.

5. Płatności

5.1. Kupujący może dokonać płatności szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem portalu www.przelewy24.pl.

5.2. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy bądź z chwilą otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online, w zależności od tego która z tych sytuacji nastąpi pierwsza.

5.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.

5.4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6. Dostawa

6.1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia po dokonaniu płatności przez Kupującego.  Bieg terminu realizacji zamówienia złożonego w dzień wolny od pracy rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

6.2. Wysyłka towaru jest realizowana w terminie określonym w opisie towaru opublikowanym na stronie sklepu internetowego.

6.3. Zamówiony towar dostarczany jest na adres e-mail Kupującego wskazany przez niego podczas składania zamówienia.

6.4. Wraz z towarem Kupującemu dostarczany jest dowód sprzedaży towaru. Na życzenie Kupującego będącego konsumentem Sprzedawca doręcza Kupującemu fakturę.

6.5. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, wysyłka zamówienia następuje po skompletowaniu całości zamówienia przez Sprzedawcę.

6.6. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

7. Rękojmia, gwarancja i reklamacje

7.1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.

7.2. Towar reklamowany należy odesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e–mail: kontakt@asystentkalevelmaster.pl, wraz opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem Kupującego.

7.3. Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

7.4. Sposób odesłania reklamowanego towaru określa Sprzedawca.

7.5. Reklamacja Kupującego zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

7.6. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupujących nie będących konsumentami.

7.7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

7.8. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta lub dystrybutora Kupujący zostanie poinformowany o istnieniu i treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania zamówienia.

7.9. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją, uprawnienia Kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Udzielona Gwarancja na sprzedany towar jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

8. Przetwarzanie danych osobowych

8.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane rejestrowe określa ust. 1.1. Regulaminu.

8.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami.

8.3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży są:

a) przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjęcia na Państwa żądanie działań niezbędnych do ich realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej i rachunkowej ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

c) przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na zabezpieczeniu i dochodzeniu roszczeń z umów (art. 6 ust. 1 lit.f RODO).

8.4. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

8.5. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • zawarcia i realizacji umowy o prowadzenie konta użytkownika w Sklepie,
  • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży,
  • obsługi reklamacyjnej,
  • wymiany e-mailowej dotyczącej Państwa zakupów w Sklepie,
  • dochodzenia roszczeń związanych z umową,
  • w przypadku zapisu na newsletter są one także przetwarzane w celu wysyłki newslettera, informowania Państwa o naszych produktach i usługach, prowadzenia statystyk „otwieralności” i „klikalności” e-maili oraz prowadzenia działalności marketingowej

8.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niemożliwe jest  subskrybowanie newslettera, złożenie zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacja, oraz zarejestrowanie konta w Sklepie.

8.7. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazane podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi hostingowe, newsletterowe, operatorowi płatności online, podmiotowi zewnętrznemu realizującym usługę dostawy zamówienia, podmiotowi prowadzącemu obsługę księgowa, podatkową lub prawną.

8.8. Dane osobowe są przechowywane przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc przez czas konieczny do realizacji zamówienia albo przez trwania umowy o prowadzenie konta w Sklepie. Po upływie tego okresu Państwa dane będą przetwarzane w ograniczonym zakresie przez czas niezbędny do:

  • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
  • posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji),
  • czas wynikający z konieczności wywiązania się z obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej nałożonego na Administratora (wynikającego z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych).

Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili zaprzestania prowadzenia newslettera.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.

9.2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: kontakt@asystentkalevelmaster.pl lub telefonicznie pod numerem: 794 451 558..

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

9.4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

9.5. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Kupującym nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

9.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

9.7. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin obowiązuje od dnia 06.07.2019 r.